Πόροι

Πόροι του ιδρύματος είναι:

  1. Τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων, τα οποία ανήκουν στους ιδρυτές του.
  2. Οι τόκοι από τις καταθέσεις του σε Τράπεζες του εσωτερικού και του εξωτερικού ή άλλους Πιστωτικούς Οργανισμούς.
Copyright ©2012 . All Rights Reserved. Designed by Gotoweb